Activiteiten

375x240_voetjesOnze kleine en grote talentvolle kunstenaars.

Kinderen zijn al vanaf hun geboorte bezig om de wereld om hen heen te ontdekken. De omgeving bij de Speelboom is zowel binnen als buiten zo uitdagend mogelijk, waardoor kinderen uitgedaagd worden tot spel. Er is ruimte voor alles waar het kind aandacht voor heeft, zo kan die ene steen die een kind vindt een ware schat zijn die meegenomen wordt naar binnen en een speciaal plekje krijgt.

Gedurende de dag is al er een balans zijn tussen vrije en gerichte (thematische) activiteiten. Bij de vrije spel momenten ligt het initiatief meer bij het kind en bij de gerichte activiteiten komt het initiatief meer vanuit onze pedagogen. Op de eerste plaats is het belangrijk dat kinderen plezier beleven aan de activiteiten en wordt het proces belangrijk gezien dan het resultaat. Bij de baby’s staat met name het ontdekken van de materialen centraal. Heerlijk kliederen met zand en lijm, verf en handjes. Met onze peuters gaan we ook aan de slag met het aanleren van de diverse technieken zoals knippen, plakken, kleuren etc. Door het ontdekken van het materiaal leren kinderen de ongekende mogelijkheden van de diverse materialen. Waardoor kinderen tot de mooiste creaties komt en wij ons zelf telkens weer verbazen over onze kleine en grote kunstenaars.

In alle activiteiten stellen wij vinden wij proces waarin het kind spelenderwijs leert belangrijker en is het resultaat minder van belang. In het aanbod van activiteiten wordt er getracht de diverse ontwikkelingsgebieden aan bod te laten komen. Afwisseling van creatieve activiteiten, bewegingsspelletjes, fantasie spel, voorlezen theater, dansen, koken en muziek. Door deze afwisseling in activiteiten is het kind in de gelegenheid om alle ontwikkelingsgebieden te ontdekken en uit te bouwen. Er wordt veel gewerkt met kosteloos materiaal uit respect voor het milieu.

Thema’s kinderdagverblijf

Er wordt een emotioneel positief klimaat gecreëerd waarin kinderen de ruimte krijgen om zichzelf te zijn en te exploreren. Gedurende de dag, zal er een balans zijn tussen vrije en gerichte thematische activiteiten.  Bij de vrije spel momenten ligt het initiatief bij het kind en bij de gerichte activiteiten komt het initiatief vanuit onze pedagogen. Een voorbeeld van een vrij spel moment is bijvoorbeeld met het keukentje spelen op de manier die het kind zelf kiest. Bij een gerichte activiteit hebben de pedagogen vooraf een doel gesteld waaraan gewerkt wordt met de kinderen zoals bijvoorbeeld stroken knippen.  

We werken volgens thema’s op de groep. Buiten de reguliere feesten als Pasen, sinterklaas en kerst, worden er minimaal zes thema’s jaarlijks behandeld. De seizoenen komen elk jaar terug in de thema’s en verder kijken we wat er leeft bij de kinderen en proberen we daar op aan te sluiten. De thema’s worden allemaal opgebouwd rond de ontwikkelingslijnen van peuters. Dit betekent dat de reken, de taal, de motorische en sociaal emotionele ontwikkelingslijn worden bekeken en verwerkt in het thema. Er wordt gekeken naar wat een beginnende peuter, een midden peuter en een eindpeuter zou moeten kunnen en welke vaardigheden hierbij horen. Zo krijgt een thema meer samenhang voor de kinderen en wordt het aangeboden in een betekenisvolle context.  

De activiteiten zijn gekoppeld aan de thema’s die gedurende het jaar worden behandeld. Buiten de reguliere feesten als Pasen, sinterklaas en kerst, worden er minimaal zes thema’s jaarlijks behandeld. De duur van het thema bedraagt ongeveer vijf weken. In de thema’s wordt er ook aandacht besteed aan de seizoenen en bijzondere gebeurtenissen zoals: dierendag, kinderboekenweek, WK-voetbal, voorleesontbijt etc. Uiteraard sluiten de thema’s aan bij de belevingswereld van kinderen. Het thema waarmee gewerkt wordt is duidelijk in de aankleding van de groep terug te vinden. Er wordt voor de kinderen en ouders een ‘ontdektafel’ ingericht met attributen behorende bij het thema. Verder wordt de inrichting van de ruimte aangepast aan het desbetreffende thema. Bij het thema circus kan bijvoorbeeld van de poppenhoek een piste worden gemaakt waar kinderen hun circus voorstellingen kunnen houden en hun fantasie de vrije loop kunnen laten. Op de groepen wordt het thema bekent gemaakt door de ‘ontdektafel’ met diverse attributen rondom het thema in te richten. Dit gebeurd op de eerste dag van de van het thema, kinderen raken op deze manier bekend met het thema. Door de pedagogisch medewerker wordt uitleg gegeven over het thema dat aan de orde is. De pedagogen doen dit per thema op een verschillende manier. De ene keer wordt het thema middels een boekje geïntroduceerd, een andere keer door middel van een spel, etc.

Elk thema wordt op de laatste dag feestelijk afgesloten. De ene keer is dit door een presentatie van de kinderen of een voorstelling. Wij zullen u blijven verassen. Samen met de kinderen wordt de ontdektafel opgeruimd en weer een nieuw begin gemaakt op een andere dag.

Activiteiten buitenschoolse opvang

375x240_verstoppertjeSamen met de aanwezige kinderen wordt er bepaalt hoe de tijd op de BSO wordt ingevuld. Wekelijks is er activiteitenprogramma/activiteitenaanbod die op het mededelingenbord hangt. De kinderen zijn vrij in hun keuze of ze hier aan mee willen doen. Binnen ons activiteitenprogramma is er ruimte voor rituelen, zoals verjaardag vieren en het vieren van allerlei bijzondere feestdagen. Kinderen op de BSO mogen kiezen voor vrij spel of meedoen aan een activiteit/workshop. In hun vrij spel kunnen ze hulp en/of ondersteuning krijgen van de leidster bv. samen voetballen, spelletje etc. De leidster heeft ten aanzien van het vrije spel een meer ondersteunende en begeleidende rol.

Er worden dagelijks activiteiten en of een workshop aangeboden. Elke maandag staat er op het mededelingenbord wat er die week voor activiteiten/workshops plaats vinden. Minimaal 2 keer per week worden er workshops aangeboden, die éénmalig gegeven worden of een duur hebben van ten hoogste van 4 à 6 weken. Bij het aanbieden van de activiteiten/workshops wordt er rekening gehouden dat de vier ontwikkelingsgebieden aan bod komen. De vier ontwikkelingsgebieden waar aandacht aan besteedt dient te worden zijn: cognitieve ontwikkeling, taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en lichamelijke ontwikkeling.

De workshops kunnen worden gegeven door professionals die bijvoorbeeld dansles, sportlessen, yoga etc. verzorgen. Kinderen kunnen op de dag zelf aangeven of ze mee willen doen met de workshop/activiteit. Het is niet verplicht om mee te doen aan een workshop. Het blijft tenslotte vrije tijd voor de kinderen. We stimuleren de kinderen wel om dingen te proberen die voor hen nog onbekend zijn. De workshops hebbende de volgende thema’s namelijk: koken, kunst, sport en spel, dansen, theater/toneel, handvaardigheid/timmeren, techniek en muziek.