Pedagogisch

reviews-2Een veilige plek, met de beste zorg en aandacht voor uw kind!
De pedagogen ondersteunen de kinderen in hun dagelijkse ontwikkelingsbehoefte, zoals het vergroten van hun zelfvertrouwen, versterken van hun eigenwaarde, zelfstandigheid, samenspel en creativiteit. Doordat de kinderen mogen onderzoeken, experimenteren leren zij zichzelf en hun omgeving steeds beter kennen. Dit ziet u ook terug in de inrichting van de speelse groepsruimten, grote buitenruimte, het aanbod van veelal natuurlijk (speel) materiaal en activiteiten. We hechten veel waarde aan vaste gezichten op de groep, waardoor uw kind zich veilig voelt.

Wij hebben op de locatie de Schinkelstraat 4 groepen dagopvang. Twee babygroepen van 0 tot 2 jaar en 2 peutergroepen van 2 tot 4 jaar, zodat er een optimale situatie ontstaat voor uw kind om zich te kunnen ontplooien. Door het open deuren beleid, kunnen de kinderen van verschillende groepen elkaar ontmoeten, zodat er een natuurlijke thuissituatie ontstaat. Door de interactie met andere kinderen, leert uw kind deel uit te maken van een groep en zijn sociale vaardigheden te vergroten. Uw kind kan zo al heel vroeg sociale kennis en vaardigheden opdoen, zoals inleven in de ander, communiceren, anderen helpen, samenwerken en conflicten oplossen. De pedagogen ondersteunen uw kind hierin en zorgen ervoor dat uw kind zich veilig voelt.

In de basisschool de Bavo kring aan de Willem Ruyslaan hebben wij 2 ruimtes voor 2 groepen van elk 10 kinderen, van 4 jaar tot 7 jaar en 8 tot 12 jaar. Afhankelijk van de groepsdynamiek worden de ruimtes ook samengevoegd. We kunnen tevens gebruik maken van 2 inpandige gymzalen, waar wij diverse activiteiten met de kinderen ondernemen. Het is de vrije tijd voor kinderen

Wij gaan er vanuit dat uw kind met heel veel talenten op de wereld komt. De pedagoog ondersteunt uw kind om zijn unieke talenten te kunnen ontwikkelen. Vanuit een respectvolle houding naar het kind, spreken wij uw kind altijd op ooghoogte aan, luisteren naar uw kind (ook als uw kind nog niet praten) en geven uw kind sensitieve respons. Als de pedagoog uw kind corrigeert zal zij altijd benoemen wat het kind wel mag, waardoor uw kind gemotiveerd wordt om het juiste te doen.

Peuteracademie

Voor de Speelboom is er een speciaal ontwikkeld peuterprogramma, waarin de kinderen worden voorbereid op de basisschool. De activiteiten die wij aanbieden aan de kinderen worden ondersteund met de leerlijnen voor de beginnende, middelste en oudste peuters. De Early Bird methode is onderdeel van dit peuterprogramma, waardoor de kinderen iedere dag minimaal 15 minuten Engelse activiteiten/liedjes aangeboden krijgen. De competenties die wij stimuleren zijn op het gebied van cognitieve, sociale, creatieve en taal ontwikkeling. Elk kind is uniek! Daarom wordt elk kind geobserveerd en er wordt gekeken waar de talenten en competenties liggen van elk kind. aan de hand van deze observaties wordt er een plan gemaakt, hoe de pedagogen uw kind optimaal kunnen uitdagen in zijn of haar ontwikkeling. Er is een juiste balans tussen het ervaringsgericht leren en aanbod van ontwikkelingsgerichte materialen. Bijvoorbeeld de juf speelt met de kinderen samen winkeltje, de kinderen kunnen diverse dingen kopen en moeten daar centjes voor betalen. Het kind leert tellen, kleuren en communiceren. De peuters starten iedere dag met de kring en er wordt aandacht besteed aan de dagen van de week, het weer, thema, nieuwe woorden. Waarna de kinderen naar buiten gaan, fietsen, rennen, klimmen, ontdekken of blijven ze binnen en gaan knutselen, sporten of dansen. Met de ouders hebben we regelmatig een gesprekje over uw kind, zodat u goed op de hoogte blijft.. Als uw kind de 4 jarige leeftijd bereikt geven wij een overdrachtsrapportage mee, die u aan de basisschool kunt geven.

In het pedagogisch beleidsplan kunt u nalezen hoe wij invulling geven aan het pedagogisch klimaat op de Speelboom en gaan wij nader in op het peuterprogramma.